श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् ।।

श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् ।। Shri Krishna Dvadasha Nama Stotram   श्रीकृष्ण उवाच । किं ते नामसहस्रेण विज्ञातेन तवाऽर्जुन । तानि नामानि विज्ञाय नरः

Read more

श्रीकृष्ण शरणाष्टकम् ।।

श्रीकृष्ण शरणाष्टकम् ।। Shri Krishna Sharanashtakam   द्विदलीकृतदृक्स्वास्यः पन्नगीकृतपन्नगः । कृशीकृतकृशानुश्च श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ फलीकृतफलार्थी च कुस्सितीकृतकौरवः । निर्वातीकृतवातारिः

Read more

श्रीकृष्ण शरण अष्टकम् ।।

श्रीकृष्ण शरण अष्टकम् ।। Shri Krishna Sharana Ashtakam   सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य

Read more

अपराजितास्तोत्रम् ।।

अपराजितास्तोत्रम् ।। Aparajita Stotram ॐ नमोऽपराजितायै । ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव-बृहस्पति-मार्केण्डेया ऋषयः । गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहती छन्दांसि । लक्ष्मीनृसिंहो

Read more