श्रीकृष्ण शरणाष्टकम् ।।

श्रीकृष्ण शरणाष्टकम् ।। Shri Krishna Sharanashtakam   द्विदलीकृतदृक्स्वास्यः पन्नगीकृतपन्नगः । कृशीकृतकृशानुश्च श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ फलीकृतफलार्थी च कुस्सितीकृतकौरवः । निर्वातीकृतवातारिः

Read more

श्रीकृष्ण शरण अष्टकम् ।।

श्रीकृष्ण शरण अष्टकम् ।। Shri Krishna Sharana Ashtakam   सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य

Read more