श्रीकमलजदयिताष्टकम् ॥

श्रीकमलजदयिताष्टकम् ॥ Shri Kamalajadayita Ashtakam श्रीशिवाभिनवनृसिंहभारतीस्वामिविरचितम् शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छायाविधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्रि । शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं

Read more