अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।।

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।। Ardhanarishvara Stotram मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य

Read more

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।।३.

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।।३  Ardha Nari Ishvara Stotram ब्रह्मोवाच – जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । जय सर्वगुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ १॥

Read more

श्रीकमलजदयिताष्टकम् ॥

श्रीकमलजदयिताष्टकम् ॥ Shri Kamalajadayita Ashtakam श्रीशिवाभिनवनृसिंहभारतीस्वामिविरचितम् शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छायाविधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्रि । शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं

Read more