अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।।

अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।। Artihara stotram श्री शंभो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिम्। सन्तापमपाकुरुमे मन्तापरमेश तव दयायाः स्याम् ॥ १॥ अवसीदामि

Read more