अथ श्री महागणपति घनापाठः ।।

अथ श्री महागणपति घनापाठः ।। Maha ganapati ghanapathah ॐ ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विं क॑वी॒नाम् उप॒मश्र॑वस्तवम् । ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ

Read more

उमामहेश्वरस्तोत्रम् ।।

उमामहेश्वरस्तोत्रम् ।। Uma maheshvara stotra श्री शङ्कराचार्य कृतम् ।। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् । नागेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १॥ नमः

Read more

अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।।

अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।। Artihara stotram श्री शंभो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिम्। सन्तापमपाकुरुमे मन्तापरमेश तव दयायाः स्याम् ॥ १॥ अवसीदामि

Read more

अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम् ।।

अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम् ।। Anadi kalpeshvara stotram श्रीगणेशाय नमः ॥ कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावहः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ

Read more

अगस्त्याष्टकम्

अगस्त्याष्टकम्॥ Agastya Ashtakam अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः । अद्य मे सफलं ज्ञानं शम्भो त्वत्पाददर्शनात् ॥ १॥ कृतार्थोऽहं

Read more

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।।

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।। Ardhanarishvara Stotram मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य

Read more

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।।३.

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् ।।३  Ardha Nari Ishvara Stotram ब्रह्मोवाच – जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । जय सर्वगुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ १॥

Read more