पाप नाशक श्रीगायत्री स्तोत्रम् ॥

पाप नाशक श्रीगायत्री स्तोत्रम् ।। Pap nashak gayatri stotra आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि । सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसंध्ये ते नमोऽस्तु ते ॥ त्वमेव

Read more

अथ कुञ्जिकास्तोत्रम् अथवा सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् ।।

अथ कुञ्जिकास्तोत्रम् अथवा सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् ।। Kunjika stotram or siddha kunjika stotram श्री गणेशाय नमः ।। ॐ अस्य श्रीकुञ्जिकास्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः, अनुष्टुप्

Read more

देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम् ।।

देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम् ।। Devi aparadha kshamapana stotram ॐ अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् । यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः

Read more

श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम् या अन्नपूर्णाष्टकम् ॥

श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम् या अन्नपूर्णाष्टकम् ॥ Shri annapurna stotram नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी । प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ १॥

Read more

अपराजितास्तोत्रम् ।।

अपराजितास्तोत्रम् ।। Aparajita Stotram ॐ नमोऽपराजितायै । ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव-बृहस्पति-मार्केण्डेया ऋषयः । गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहती छन्दांसि । लक्ष्मीनृसिंहो

Read more

श्रीकमलजदयिताष्टकम् ॥

श्रीकमलजदयिताष्टकम् ॥ Shri Kamalajadayita Ashtakam श्रीशिवाभिनवनृसिंहभारतीस्वामिविरचितम् शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छायाविधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्रि । शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं

Read more